کمیسیون همایش های موزه دفاع مقدس

کمیسیون همایش های موزه دفاع مقدس
#

۱۸ بهمن: پنجمین جلسه کمیته علمی همایش ملی «موزه های دفاع مقدس و گردشگری» برگزار شد

کلیه علاقمندان به دریافت گواهی حضور در همایش باید در سایت همایش به نشانی http://conf.iranhdm.irثبت نام نمایند. دکتر ناصر رضایی دبیر علمی همایش ملی «موزه های دفاع مقدس و گردشگری» در این جلسه گفت: