صفحه اصلی      |       درباره همایش      |      محورهای همایش      |      اخبار      |      حامیان      |      ساختار       |      ارسال مقاله      |      ثبت نام       |      تماس

پوستر همایش

برای دانلود پوستر از لینک زیر استفاده بفرمائید

دانلود پوستر

سخن دبیرعلمی همایش

گنجینه های تجسم گر دفاع مقدس

بسم الله الرحمن الرحیم

“این جنگ، یک گنج بود”

تا چهار دهه  پیش کره زمین ، عرصه تاخت و تازبین دو قطب شرق وغرب بوده و کشورهای جهان میان این دو قطب تعیین وظلم وستم وتاراج ثروت کشورها  توسط انها رقم میخورد.تا انکه انقلابی شکوهمند و بی بدیل  به رهبری  مردی دینی شکل گرفت و نظامی وابسته به غرب را سرنگون و نظامی بدون اتکا به شرق وغرب شکل گرفت و جهان خواران را بتکاپو انداخت تا بنیانش را براندازند ولی موفق نگردیدند. تا اینکه جنگی را تحمیل کردند و تمامی حمایتها از رژیم متجاوز بعث عراق صورت گرفت و ایران اسلامی اماج انواع تهاجمات در طول ۸ سال میگردد ولی ملت انقلابی ایران با تمامی وجود به دفاع برخواسته و دفاعی بی نظیر و حماسی در جبهه ها صورت گرفته و پشتیبانی مردمی شکل میگیرد.تا انکه دشمنان را مایوس وناکام گذاشته وسرافرازانه پایان میابد.

اهنگ سازندگی بدون توجه به حفظ اثار دفاع مقدس صورت میگیرد.ولی ایثارگران بازمانده از دفاع مقدس بپا خواسته و در برخی از شهرها موزه های دفاع مقدس را شکل میدهند و مورد استقبال نسل قدیم وجدید قرار میگیرد.لکن تقاضا جهت ساخت موزه های دفاع مقدس در نقاط مختلف کشور روبه فزونی می نهد و نیاز به مبانی طراحی موزه ها بیش ازهر زمان احساس میشود .واز انجا که دفاع مقدس ما کاملا متفاوت با جنگهای سایر کشورها بوده و عنصر معنویت نفش اصلی را ایفا میکرده است ، لذا تجارب فنی ومهندسی موزه های سایر کشورها جوابگو نبوده و براین اساس، نیاز است صاحب نظران حوزه های مختلف کشور در جهت تدوین مبانی ومفاهیم طراحی موزه های دفاع مقدس اهتمام داشته باشند.

دراین راستا همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس گامی مهم در جهت تدوین این مهم می باشد.

وبرهمین مبنا اهداف همایش موارد زیر را در برمیگیرد:

✅تبیین مبانی طراحی وچارچوب طرح معماری موزه دفاع مقدس مبتنی برتاثیرگذاری اموزه های دفاع مقدس از طریق محیط برمخاطب

✅تبیین مبانی شهرسازی درحوزه موزه دفاع مقدس

✅تبیین مبانی هنری اثرگذار برکالبد موزه دفاع مقدس

✅ارایه راهکارهای خلق فضای الهام بخش فرهنگ دفاع مقدس جهت طراحان و هنرمندان

✅  شناسایی، گردآوری و تدوین وترویج مبانی و مفاهیم علمی تولید شده در طراحی موزه های دفاع مقدس

✅ کمک به تولید علم ودانش بومی و خلق هنرحماسی اسلامی در ترویج آموزه های جنگ تحمیلی از طریق موزه های دفاع مقدس

? همایش دارای سه محور زیر می باشد:

الف) معماری وشهرسازی:  مباحث معماری و شهرسازی  در طراحی  موزه  های دفاع مقدس

ب)فرهنگ، اجتماع ومفاهیم مرتبط :  مباحث فرهنگی، اجتماعی ومفاهیم مرتبط با آن در طراحی موزه های دفاع مقدس

ج) هنر:  مباحث ‌هنروهنری  در طراحی موزه های دفاع مقدس

 

  • محور اول معماری وشهرسازی موزه های دفاع مقدس

 

محور اصلی همایش ، محورمعماری وشهرسازی بوده که وظیفه طراحی وخلق فضاهای موزه های دفاع مقدس ومکان یابی انها را درگستره شهربعهده دارند ومیتواند موضوعات ذیل را دربرگیرد:

✅مبانی و‌ مطالعاتی و طراحی موزه های دفاع مقدس کدامند؟

✅فرایند طراحی معماری موزه دفاع مقدس چگونه است ؟

✅مکان یابی موزه دفاع مقدس وشاخصهای آن کدامند؟

✅ موزه  های جنگ ساخته شده ، دارای چه ضعفها وآسیب هایی هستند؟

✅ نقد وبررسی معماری موزه های جنگ دنیا با رویکرد قابلیت بهره برداری در موزه های کشور

✅راهکار های اثرگذاری بیشتر فضاومحیط موزه بر مخاطب کدامند؟

✅مطالعه تطبیقی معماری موزه دفاع مقدس و موزه های جنگ سایرکشورها

✅مفاهیم ارزشی ومعنوی  تاثیر گذار بر فضا و‌محیط موزه دفاع مقدس کدامند؟

✅ عرصه بندی و فضاها موزه دفاع مقدس چگونه است

✅برنامه فیزیکی شامل چه قضاها وبا چه سرانه ای است ؟

✅انجام وارایه اینده پژوهی و اینده نگری در معماری دفاع مقدس وخلق فضاهای ماندگار

✅راهکارهای خلق فضای جذاب، اثرگذار وماندگار برای نسل های فعلی واینده کدامند؟

✅وسایر موارد مرتبط دیگر

 

  • محور دوم فرهنگ، اجتماع ومفاهیم مرتبط درطراحی موزه های دفاع مقدس

محوردوم درواقع محور پایه  واساس برنامه ریزی و طراحی موزه های دفاع مقدس بوده ومبنای کار معماران وشهرسازان قرار می گیرد ومیتواند موضوعات ذیل را دربرگیرد:

✅ ویژگیهای اعتقادی و معنوی دفاع مقدس برکیفیت کالبد موزه دفاع مقدس کدامندوچگونه برفضاها تاثیرگذارند؟

✅تبیین مفاهیم بنیادین عاشورا و مهدویت تجلی یافته در دفاع مقدس و الهام بخش برکیفیت طرح معماری موزه

✅رسالت معماران و هنرمندان در حوزه موزه دفاع مقدس چیست وچگونه میتوان انرا ترویج داد؟

✅ مبانی و اصول هنرو معماری موزه ازمنظر اسلام کدامند؟

✅ ویژگیها و ارزشهای دفاع مقدس تاثیر گذار بر هنر ومعماری موزه دفاع مقدس کدامند؟

✅بیان چیستی و‌چگونگی خلق اثارهنری ومعماری موژه دفاع مقدس و ویژگیهای ان از منظر دین مبین اسلام

✅ ویژگیهای کالبدی  وبصری موزه دفاع مقدس ازمنظر اسلام کدامند؟

✅مولفه های فرهنگی و اجتماعی درطراحی موزه های دفاع مقدس کدامند؟

✅ انجام تحقیق ومطالعه تطبیقی نگرش اسلام با سایر مکاتب در خصوص موزه

✅ و سایر موارد مرتبط دیگر

 

  • محور سوم هنر درطراحی موزه های دفاع مقدس

موضوعات هنری که در کیفیت فضا ومحیط اثرگذار است و‌جلوه های معماری داخلی موزه  تلقی میشوندو بعبارتی این بخش مکمل بخش معماری وشهرسازی تلقی میشود و‌در کیفیت خلق فضا اثرگذاربوده و معماران در طراحی بنا ومحوطه موزه و نیز طراحان معماری داخلی و هنرمندان طراحی جداره های موزه  بایستی پیش از ساخت موزه طراحی ویا ترسیم نمایند را در بر میگیرد و میتواند موضوعات ذیل را دربرگیرد:

✅ مبانی و ویژگیهای هنرهای مختلف در طرح موزه دفاع مقدس کدامند؟

✅ راهکار های اثرگذاری بیشتر فضاومحیط موزه بر مخاطب از منظر هنر کدام است؟

(راهکارهای هنری برای اثر گذاری بیشتر فضا ومحیط موزه دفاع مقدس بر مخاطب)

✅مطالعه تطبیقی هنرهای بکار گرفته شده در موزه دفاع مقدس و موزه های جنگ سایرکشورها

✅مفاهیم ارزشی ومعنوی  تاثیر گذار برجنبه های هنری موزه دفاع مقدس کدامند؟

✅ جنبه های فیزیکی  هنرهای مختلف در طرح موزه دفاع مقدس کدامند وویژگیهای کالبدی آنها چیست؟

✅انجام تحقیق وارایه اینده پژوهی و اینده نگری در حوزه هنر  درطرح موزه  دفاع مقدس

✅راهکارهای خلق هنر جذاب، اثرگذار وماندگار برای نسل های فعلی وایندگان کدامند؟

✅ابعاد هنری منظر فضا ومحیط موزه های دفاع مقدس کدامند وازچه ویژگیهایی بایستی برخوردار باشد؟

✅مبانی هنری خلق و برجسته سازی  سرمایه های دفاع مقدس وتجلی جلوه های  ان

✅ نمایش و جلوه گر ساختن حضور و نقش افرینی صنوف و سنین مختلف در طرح موزه دفاع مقدس چگونه بایستی باشد؟

✅ تجلی وانتقال مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس به مخاطب در موزه دفاع مقدس چگونه بایستی باشد؟

✅آسیب پذیریهای حوزه هنری موزه های دفاع مقدس کدامند و راههای مقابله با آن چیست؟

✅و سایر موارد مرتبط دیگر

انشاالله این همایش که مشارکت دانشگاهها و نهادهای مسئول می باشد بتواند اهداف و پاسخ موارد فوق را تبیین کند و افقهای نوینی را فراروی موزه های جدید بگشاید.

۱۰  آذر ۱۳۹۵

سیدجواد هاشمی فشارکی

تمام حقوق مادي و معنوي اين وبسايت به باغ موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت تعلق دارد. .استفاده از منابع محتوايي با ذکر منبع مجاز است